آمار سایت

آمار بازدید از سایت:
امروز:
دیروز:
هفت روز گذشته:
از ابتدای ماه:
در مجموع: 2724162

آرایشگر و پیرایشگر زنانه


مشخصات عمومی :


آرایشگر و پیرایشگر زنانه كسی است كه از عهده آماده كردن مشتری، آماده كرد محیطكار، تمیز و ضدعفونی كردن وسایل كار در آرایشگاه و تفكیك انواع پوست و مو برآید.همچنین انواع مواد آرایشی ذكر شده در استاندارد را بشناسد. این فرد باید بتواند ازعهده كوتاه كردن مو (كوپ)، حالت دادن موی كوتاه و بلند، رنگ، مش، صاف و فركردنمو،آرایش صورت و درست كردن ناخن (مانیكور)و پدیكور برآید.


کد بین المللی استاندارد : 5-70/23/1/3

روش ارزیابی مهارت كارآموز :


1- امتیاز سنجش نظری(دانش فنی): 25% (آزمون کتبی)

2- سنجش عملی : 75% (آزمون عملی)

اهداف و ریزبرنامه درسی:شماره

شرح

1

توانایی آماده كردن مشتری قبل از شروع كار

1-1

آشنایی با رشته آرایش و پیرایش زنانه

2-1

آشنایی با نحوه برخورد مناسب با مشتری

3-1

شناسایی اصول جذب مشتری در آرایشگاه با رعایت نكات اخلاقی

4-1

شناسایی اصول آماده كردن مشتری قبل از انجام اعمال مختلف در آرایشگاه

2

توانایی آماده كردن محیط كار

1-2

آشنایی با سیستم عایق بندی محیط كار

2-2

شناسایی تنظیم نور كافی برای محیط كار

3-2

آشنایی با سیستم تهویه مناسب در محیط كار

4-2

آشنایی با مواد پاك كننده و ضدعفونی كننده مناسب برای محیط كار

5-2

آشنایی با ابزار مورد نیاز برای ضدعفونی كردن

6-2

شناسایی اصول كار با دستشویی و سرشویی

7-2

شناسایی روش آماده كردن محیط كار

3

توانایی پیشگیری از حوادث احتمالی در محیط كار

1-3

شناسایی اصول رعایت نكات ایمن یهنگام كار ب اقیچی و سشوار با بدنهفلزی

2-3

شناسایی اصول كنترل لوازم برقی قبل از شروع كار

3-3

شناسایی اصول خارج كردن لوازم برقی از پریز بعد از اتمام كار

4-3

آشنایی با جعبه كمك های اولیه

5-3

شناسایی اصول استفاده از كپسول اطفاء حریق

6-3

شناسایی اصول كنترل كامل محیط كار قبل از ترك محل

7-3

آشنایی با صدمات جسمی كه هنگام كار ایجاد می شود

8-3

شناسایی اصول كاربرد جعبه كمك های اولیه

4

توانایی تمیز و ضدعفونی كردن وسایل كار در آرایشگاه

1-4

آشنایی با مواد پاك كننده و شوینده

2-4

4-2 آشنایی با مواد ضدعفونی كننده دستها و ابزار كار

3-4

4-3 شناسایی اصول پاك كردن و ضدعفونی كردن دستها

4-4

آشنایی با بیماری ایدز و ویروس

تعریف ایدز

تعریف HIV

و بیماری ایدز HIV تفاوت آلودگی به

علایم بیماری ایدز

روشهای انتقال ویروس HIV

راههای پیشگیری از بیماری ایدز

آلوده شوند HIV وسایلی كه در مراكز خدماتی ممكن است به ویروس

در آنها وجود دارد HIV مشاغلی كه احتمال انتقال ویروس

وسایر موارد HIV روشهای ضدعفونی كردن وسایل بر علیه ویروس

5-4

شناسایی نحوه پاك كردن و ضدعفونی كردن ابزار كار

5

توانایی آماده كردن وسایل كار

1-5

آشنایی با انواع صندلی های آرایش

2-5

آشنایی با ابزار كوپ

3-5

آشنایی با ابزار فرم دادن مو

4-5

آشنایی با ابزار دپیلاسیون

5-5

آشنایی با ابزار كار با مواد شیمیایی آرایشی

6

توانایی تفكیك انواع پوست و مو

1-6

آشنایی با ساختمان پوست

2-6

آشنایی با انواع پوست شامل چرب، خشك، نرمال و مختلط

3-6

شناسایی اصول تفكیك انواع پوست

4-6

آشنایی با ساختمان مو

5-6

شناسایی اصول تفكیك انواع مو

7

توانایی شناخت استاندارد محصولات شیمیایی آرایشی و بهداشتی

1-7

آشنایی با مواد شیمیایی مورد استفاده در آرایشگاه

2-7

آشنایی با PH

3-7

آشنایی با انواع شامپوها

4-7

آشنایی با انواع لوسیونهای پاك كننده

5-7

آشنایی با انواع نرم كننده ها

6-7

آشنایی با انواع رنگ ها

7-7

آشنایی با مواد فركننده

8-7

آشنایی با مواد صاف كننده

9-7

آشنایی با آب اكسیژنه و اكسیدان

10-7

آشنایی با مواد محافظت كننده موها (ویتامینه)

11-7

شناسایی اصول استفاده از مواد شیمیایی آرایشی و بهداشتی مناسب

8

توانایی كوتاه كردن موها (كوپ)

1-8

آشنایی با جنس و حالت مو

2-8

آشنایی با فرم سر و گردن

3-8

آشنایی با موقعیت اجتماعی فرد قبل از انتخاب فرم كوتاه كردن مو

4-8

شناسایی اصول آماده كردن مراجعه كننده قبل از كوپ

5-8

شناسایی روش انجام كوپ براساس زاویه

9

توانایی حالت دادن موهای كوتاه

1-9

آشنایی با اصول حالت دادن موهای كوتاه

2-9

شناسایی روش حالت دادن موهای كوتاه

10

توانایی حالت دادن موهای بلند (شینیون)

1-10

آشنایی با اصول حالت دادن موهای بلند

2-10

شناسایی روش های مختلف حالت دادن موی بلند

11

توانایی محافظت از موها با محصولات بهداشتی آرایشی

1-11

آشنایی با مواد محافظت كننده موها (ویتامینه ها)

2-11

شناسایی اصول شستشوی موی سر قبل از شروع كار

3-11

آشنایی با لوازم و ابزار كار ویتامینه

4-11

شناسایی نحوه استفاده از محصولات محافظت كننده موها (ویتامینه)

5-11

شناسایی نحوه شستشوی موی سر پس از استفاده از محصولات

12

توانایی رنگ كردن مو

1-12

آشنایی با تاریخچه رنگ و فیزی ك آن

2-12

آشنایی با اهمیت PH

3-12

آشنایی با رنگهای سرد و گرم

4-12

آشنایی با قانون رنگها با استفاده از دایره رنگ

5-12

آشنایی با رنگهای اصلی و فرعی

6-12

آشنایی با ساختمان رنگ

7-12

شناسایی اصول رعایت نكات مهم هنگام رنگ كردن

8-12

شناسایی اصول انجام تست حساسیت قبل از رنگ كردن

9-12

آشنایی با حجم و غلظت اكسیدان (آب اكسیژنه)

10-12

آشنایی با تیوپ رنگی

11-12

شناسایی اصول صحیح رنگ كردن مو

12-12

شناسایی اصول روشن كردن رنگ موی طبیعی

13-12

شناسایی اصول تشخیص فعل و انفعالات شیمیایی بوجود آمده در موها

14-12

هنگام رنگ كردن

15-12

آشنایی با قانون رنگها برای موهایی كه بیش از 20 % سفیدی دارند

13

توانایی مش كردن

1-13

آشنایی با ابزار و لوازم مش كردن

2-13

آشنایی با نكات ایمنی كه باید هنگام كار رعایت شود

3-13

شناسایی اصول آماده كردن ابزار و لوازم كار

4-13

شناسایی اصول انواع روش های مش كردن (كلاه ، فویل و ... )

5-13

شناسایی روش انجام رنساژ

14

توانایی صاف كردن مو

1-14

آشنایی با ابزار و لوازم مورد نیاز جهت صاف كردن مو

2-14

آشنایی با مواد صاف كننده مو

3-14

شناسایی اصول تقسیم بندی موی سر

4-14

شناسایی اصول رعایت نكات ایمنی قبل و حین عمل صاف كردن

5-14

شناسایی نحوه استفاده از مواد صاف كننده

6-14

آشنایی با مراقبتهای مو بعد از صاف كردن

15

توانایی فركردن

1-15

آشنایی با ابزار و لوازم مورد نیاز جهت فركردن

2-15

آشنایی با مواد فركننده

3-15

آشنایی با مراقبتهای بعد از فركردن

4-15

شناسایی اصول تقسیم بندی موی سر

5-15

شناسایی اصول رعایت نكات ایمنی قبل و حین عمل فركردن

6-15

شناسایی اصول فركردن مو به روش مستقیم و غیر مستقیم

7-15

شناسایی نحوه استفاده از مواد فركننده مو

16

توانایی درست كردن ناخن (مانیكور و پدیكو)

1-16

آشنایی با ساختمان ناخن

2-16

آشنایی با مواد و ابزار كار مورد نیاز مانیكور و پدیكور

3-16

شناسایی اصول رعایت نكات ایمنی هنگام كار

4-16

شناسایی اصول درست كردن ناخن

17

توانایی آرایش صورت (میكاپ)

1-17

آشنایی با لوازم كار و مواد مصرفی مورد نیاز

2-17

شناسایی اصول رعایت نكات مهم قبل از آرایش

3-17

شناسایی اصول استفاده از پاك كننده آرایش مناسب

4-17

شناسایی اصول كاربرد لوازم و مواد آرایشی صورت

18

توانایی اصلاح صورت (بند و ابرو)

1-18

آشنایی با جام چهره

2-18

آشنایی با انواع فرم های ابرو

3-18

شناسایی نحوه فرم دادن ابرو متناسب با چهره

4-18

شناسایی نحوه دپیلاسیون صورت

نحوه برگزاری کلاس ها:

این دوره سه ماهه(12 جلسه) بوده که در روزهای برگزار می گردد.


هزینه های دوره آموزشی:

     مبلغ شهریه      ریال+       ریال هزینه جزوه+        ریال هزینه آزمون

کلیه حقوق این پرتال متعلق به تیم پشتیبانی کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای خراسان رضوی میباشد